Beleidsplan

Opgesteld door de secretaris, Ruben Ridderhof, 11 november 2018. 
Goedgekeurd door het bestuur, 11 november 2018.

beleidsplan – 1. De doelstelling en het actuele beleid
Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland heeft ten doel vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund in het algemeen belang fondsen te werven en zich in te zetten voor de steun aan armen en mentaal zieken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur coördineert activiteiten, zorgt voor communicatie naar de giftgevers, verzorgt de public relations en organiseert bijeenkomsten voor geïnteresseerden teneinde mensen kennis te laten maken met het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund en hen daardoor te motiveren ook ‘chessed’ te doen, daden van liefdevolle toewijding aan de naaste.

beleidsplan – 2. De werkzaamheden van Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland
Wij publiceren periodiek een nieuwsbrief met informatie over het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund.

Wij verzenden periodiek een e-mailnieuwsbrief met informatie over het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund.

Wij houden een website bij met informatie over Jad Ezra, over onze activiteiten, over het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund en over Israël en het Jodendom in het algemeen.

Wij organiseren periodiek een reeks lezingen over het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund en het werk van Jad Ezra.

Wij assisteren waar mogelijk bij de activiteiten van Jad Ezra in Nederland en België.
Door de unieke benadering van Jad Ezra binnen de mentale hulpvoorziening worden namelijk ook veel mensen binnen Nederland geholpen. Deze hulp bestaat uit adviezen om mensen ‘mentaal op het goede spoor te brengen’ in gevallen van neerslachtigheid en verdriet. Ook geeft Jad Ezra hulp en advies voor hen die mentaal ziek zijn door hun de weg te wijzen binnen de nederlandse professionele hulpverlening door middel van psychiaters en psychologen die met het gedachtengoed van Jad Ezra verbonden zijn.
In België geeft Jad Ezra hulp aan armen en zieken door het leveren van dekens en voedsel binnen de Joodse gemeenschap van Antwerpen.

Overigens grijpen wij andere mogelijkheden aan om te vertellen over het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund en fondsen te werven voor – dan wel bekendheid te geven aan het werk van Jad Ezra.

beleidsplan – 3. De wijze waarop Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland fondsen werft
In onze (e-mail)nieuwsbrieven roepen wij de ontvangers op om het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund te ondersteunen. Ook wijzen wij bij onze lezingen op de mogelijkheid om ons werk te ondersteunen en ook op de website bieden we de bezoekers de mogelijkheid om online een machtiging in te vullen of te doneren via iDeal (via Geef.nl) voor het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund.

beleidsplan – 4. De wijze waarop Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland fondsen en vermogen beheert
Wij hebben een bankrekening op naam van de stichting waarop het geld binnenkomt. Penningmeester Jan Post voert een sluitende boekhouding. Hij legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

beleidsplan – 5. De wijze waarop Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland fondsen en vermogen besteedt
Van de ontvangen giften, dragen wij het grootste deel af aan de doelstelling van Jad Ezra: steun aan armen en mentaal zieken. Hiertoe kiest onze voorzitter, Lea Farkash, die nauw betrokken is bij het werk van Jad Ezra en andere initiatieven vanuit het gedachtegoed van rabbijn Asher Freund, de projecten uit die onze steun verdienen. Tevens ziet zij er vanuit haar positie op toe dat geoormerkte giften ook daadwerkelijk worden besteed aan het doel waarvoor de giftgever deze heeft geschonken.
Een deel van de giften wordt benut voor het drukken en verzenden van de nieuwsbrieven en voor de kosten voor de website. Hierbij proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle bestuursleden en betrokkenen bij de stichting zijn vrijwilliger.

beleidsplan – 6. De wijze waarop Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland het vermogen uitkeert.
Periodiek vergadert het bestuur en wordt op voordracht van de voorzitter, Lea Farkash, besloten welke projecten geld ontvangen. Het actuele vermogen wordt voor zover de lopende begroting van naderende activiteiten een reserve vereist, zoveel mogelijk besteed aan de doelstelling: hulp aan armen en mentaal zieken. Dit geld wordt overgemaakt op de rekeningen van de betreffende projecten of soms contant overhandigd, waarbij een ontvangstbewijs wordt ondertekend voor de penningmeester.

Hulp bij armoede
Voedselhulp
Gastvrijheid in Miron
Goedkope tandartszorg
Rehabilitatie mentaal zieken
Huwelijksondersteuning